Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε πλήθος τομέων δικαίου.
Αστικό Δίκαιο

Πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου

Αστική Ευθύνη Ιατρών

Αστική ευθύνη ιατρών και φορέων υγείας από ιατρικά λάθη

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση ασφαλισμένων και ασφαλιστικών φορέων σε διαφορές που προκύπτουν από ζημιογόνες καταστάσεις

Εμπορικές Εταιρείες

Ίδρυση, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Θέματα εταιρικής διοίκησης.

Κληρονομικό Δίκαιο

Υποθέσεις από κληρονομίες, κληροδοτήματα, καταπιστεύματα και εν γένει ζητήματα διαδοχής

Δίκαιο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Θέματα που αφορούν το δίκαιο της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

Εμπράγματο Δίκαιο

Διαφορές που αφορούν την κυριότητα και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των σημάτων, των ονομασιών, και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Πιστωτικών Συμβάσεων

Ζητήματα από τραπεζικές δραστηριότητες και παροχές τραπεζών προς πελάτες

Αξιώσεις Συμμετοχής στα Αποκτήματα

Επί διαζευγμένων συζύγων — Συμμετοχή στα αποκτήματα της περιουσίας